SLF HORSE AUCTION - 2020 - RIDDEN SHOWJUMPERS

Bekijk heel de veiling collectie

Stokmaten:

S: 1.60mtr. of kleiner

M: 1.60mtr. t/m 1.65mtr.

L: 1.65mtr. t/m 1.70mtr.

XL: 1.70mtr. of groter

 

  ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN  

SLF horse auctions  

  

  

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN INTERPRETATIE  

  

 1. In deze algemene veilingvoorwaarden van SLF horse auctions (de “Algemene  

Veilingvoorwaarden”) hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en begrippen de betekenis die hieronder daaraan is toegekend:  

  

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden zoals vastgesteld door de Veilinghouder;  

 

Bieder:  

een persoon die zich heeft aangemeld bij de Veilingsite om als potentiële Koper tijdens de  

Veiling te bieden op Paarden;  

BTW:  

omzetbelasting;  

Consument:  

een Koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;  

Dierenarts:  

een dierenarts, gespecialiseerd in paarden;  

Embryo:  

een ongeboren veulen;  

Koopovereenkomst:  

de overeenkomst van koop en verkoop van een Paard die tijdens de Veiling tussen de Verkoper en de Koper tot stand komt overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage 1;  

Koopsom:  

het bedrag waarvoor het Paard tijdens de Veiling door de Veilinghouder aan de Koper is Toegewezen, exclusief de Koperscommissie en eventuele BTW;  

Koper:  

een persoon die of samenwerkingsverband dat als koper optreedt bij een Koopovereenkomst;  

Koperscommissie 

kosten die door de Veilinghouder aan de Koper in rekening worden gebracht, te weten 10% van de Koopsom;  

Levering:  

het moment dat het Paard daadwerkelijk fysiek wordt geleverd op een door de Koper aangegeven locatie, aldus zijnde het moment dat het Paard daadwerkelijk uit het transportmiddel stapt en voet zet op locatie waar het Paard geleverd dient te worden;  

Privacy- en Cookiebeleid:  

Het privacy- en cookiebeleid van de Veilinghouder en de Veilingsite, aangehecht als Bijlage 3; 

Selectiecommissie:  

de commissie die is belast met het selecteren van Paarden;  

Toewijzing:  

de verklaring van de Veilinghouder aan de Koper, houdende de mededeling dat het Paard, onder de verplichting tot betaling van de Koopsom en de kosten, aan de Koper is toegewezen;  

Veiling:  

de door de Veilinghouder georganiseerde  

Veiling;  

Veilingcatalogus:  

de veilingcatalogus met betrekking tot de Veiling, welke voorafgaand aan de Veiling wordt gepubliceerd op de Veilingsite;  

Veilinghouder:  

SLF horse auctions, kantoorhoudende te (5531 NM) Bladel aan de Uitgang 16, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van de  

Koophandel onder nummer 80439810;  

Veilingovereenkomst:  

de overeenkomst tussen Verkoper en de Veilinghouder ter zake van het veilen van het Paard;  

Veilingsite:  

de website van de Veilinghouder waarop de Veiling zal plaatsvinden met de URL:  

www.slf.auction    

Verkoper:  

een persoon of samenwerkingsverband die als verkoper optreedt bij een Koopovereenkomst;  

Verkoperscommissie:  

kosten die door de Veilinghouder aan de Verkoper in rekening worden gebracht, te weten  

10% van de Koopsom;  

Veterinair Keuringsprotocol:  

het veterinair keuringsprotocol opgesteld door de Veilinghouder, aangehecht als Bijlage 2; 

Veterinair Keuringsrapport:  

het door een Dierenarts opgestelde klinische keuringsrapport van een Paard overeenkomstig het Veterinair Keuringsprotocol aangehecht als Bijlage 2; 

Paard:  

een door de Selectiecommissie voor de Veiling geselecteerd Paard of, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een Embryo.   

  

 1. Tenzij in deze Algemene Veilingvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, geldt bij de interpretatie van deze Algemene Veilingvoorwaarden het volgende:  

  

 1. een verwijzing naar “Artikel” of “Bijlage” houdt in een artikel of een bijlage, bij deze Algemene Veilingvoorwaarden;  

  

 1. woorden die het enkelvoud aangeven, zullen het meervoud in zich begrijpen en omgekeerd;  

  

 1. een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en omgekeerd;  

  

 1. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, een personenvennootschap of een rechtspersoon;  

  

 1. aan de titel en kopjes boven de onderscheiden bepalingen in deze Algemene Veilingvoorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze titels en kopjes zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden;  

  

 1. een verwijzing naar “inclusief”, “waaronder begrepen”, “zoals”, of enige vergelijkbare term zal betekenen: “inclusief, maar niet beperkt tot”;  

  

 1. alle in de Algemene Veilingvoorwaarden genoemde Bijlagen maken een integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Veilingvoorwaarden;  

  

 1. een verwijzing naar een persoon of partij heeft tevens betrekking op alle rechtsopvolgers van die persoon of partij onder algemene of bijzondere titel.  

  

ARTIKEL 2: ALGEMEEN  

  

 1. Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de Veiling gesloten Koopovereenkomsten alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.   

  

 1. De Veilinghouder draagt er zorg voor dat bezoekers van de Veilingsite tijdig vóór de aanvang van de Veiling kennis kunnen nemen van deze Algemene Veilingvoorwaarden.  

  

 1. Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn te vinden op de Veilingsite. Deze Algemene  

Veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Veilingvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.  

  

 1. (Aspirant-)Bieders dienen zich op de Veilingsite digitaal te registreren op de door de Veiling vastgestelde wijze en krijgt daarbij een gebruikersnaam en wachtwoord. Door zich te registreren geeft elke (aspirant-)Bieder te kennen bekend te zijn met deze Algemene Veilingvoorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid en onvoorwaardelijk met de inhoud daarvan in te stemmen.  

  

 1. (Aspirant-)Bieders zijn verantwoordelijk voor hun digitale handelingen.  

  

 1. De Verkoper verplicht zich om zijn Dierenarts op te dragen, uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang van de Veiling, het Paard klinisch te keuren op basis van het Veterinair Keuringsprotocol van de Veilinghouder. De Koper heeft het recht dit Veterinair Keuringsrapport in te zien. In geval er discussie ontstaat over de staat waarin het Paard zich bevindt op moment van Levering of later, is het Veterinair Keuringsrapport van de Verkoper leidend 

  

 1. Verkoper garandeert dat het Paard op het moment van selectie, rond het moment van de Veiling en bij Levering geen algemeen bekend gebrek of ziekteverschijnselen vertoont en/of niet onder invloed is van ongeoorloofde middelen, volgens enig geldend (doping)reglement, en verklaart het Paard terug te nemen en de ontvangen Koopsom, te vermeerderen met eventuele BTW, te retourneren, voor het geval het Paard na de Toewijzing een dergelijk gebrek of ziekteverschijnselen mocht vertonen of bij controle ongeoorloofde middelen worden aangetroffen.  

  

ARTIKEL 3: VOORBEREIDING, UITVOERING EN TOEZICHT VEILING  

  

 1. De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door de Veilinghouder bepaald. De Veilinghouder bepaalt de gang van zaken voorafgaande aan en tijdens de Veiling en heeft de bevoegdheid om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Paarden niet te veilen of niet toe te wijzen, de volgorde van veilen te veranderen, een bod niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.  

  

 1. De Veiling vindt plaats door de Veilinghouder.  

  

 1. De Veilinghouder heeft tijdens de Veiling het recht onjuistheden in door of namens hen gedane (mondelinge en schriftelijke) uitingen alsmede, al of niet tijdens de veiling, gemaakte fouten te corrigeren.  

  

 1. Zij die deelnemen aan de Veiling zijn verplicht om de door of namens de Veilinghouder gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen en aanvaarden het feit dat bij een online veiling technische storingen kunnen optreden waardoor een bod mogelijk online niet goed wordt verwerkt.  

  

 1. De Veilinghouder is niet gehouden te garanderen dat Verkoper het Paard vrij en onbezwaard kan verkopen en kan overdragen aan Koper. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor daaruit eventueel voortvloeiende schade.  

  

ARTIKEL 4: WIJZE VAN VEILEN EN TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST  

  

 1. De Paarden worden bij opbod verkocht in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden.  

  

 1. Het bieden geschiedt door het digitaal invoeren van een bod. Iedere Bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, gebonden. Bieder biedt voor eigen rekening en risico. Indien een Bieder is gemandateerd door een samenwerkingsverband van kopers of een rechtspersoon, dient dit bij de registratie van de Bieder voor de Veiling te worden vermeld aan de Veilinghouder. Een Bieder wordt gehouden aan zijn bod tot dat een hoger bod is geaccepteerd.  

  

 

 1. Paarden worden ingezet op een afgesproken bedrag. Tot een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) bedragen de biedstappen € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per stap, vanaf een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) tot € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro) bedragen de biedstappen € 1.000,- (zegge: duizend euro) per stap en vanaf een bedrag van € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro) bedragen de biedstappen € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per stap vanaf een bedrag van €50.000,-(zegge: vijftig duizend euro) bedragen de biedstappen €5.000,-(zegge: vijf duizend euro) per stap vanaf een bedrag van €100.000,-(zegge honderd duizend euro) bedragen de biedstappen €10.000,-(zegge tien duizend euro) per stap. 

 

 1. De Veiling sluit op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Veiling staat aangegeven op de Veilingsite. Indien in de laatste vijf (5) minuten vóór de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf (5) minuten verlengd. De definitieve sluiting vindt vervolgens plaats op het moment dat er gedurende vijf (5) minuten na het laatste bod geen nieuw bod meer is uitgebracht 

  

 1. Het Paard wordt toegewezen aan de hoogste Bieder. Vanaf het moment van de Toewijzing komt de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper tot stand op de voorwaarden als uiteengezet in het model aangehecht als Bijlage 1.    

  

 1. Zo spoedig mogelijk na afloop van de Veiling zal de Veilinghouder de Koopovereenkomst voor het Paard aan de Koper en de Verkoper toezenden. De Koper en de Verkoper zullen binnen vijf (5) Werkdagen de ondertekende Koopovereenkomst aan de Veilinghouder retourneren, uitsluitend ter vastlegging van de totstandkoming van de Koopovereenkomst. Het niet ondertekend retourneren van de Koopovereenkomst door Koper en/of Verkoper tast de totstandkoming van de Koopovereenkomst niet aan.   

  

 1. De Koopovereenkomst komt rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper. De Veilinghouder heeft uitsluitend de rol van bemiddelaar middels het faciliteren van de Veilingsite.  

  

ARTIKEL 5: CONSUMENT EN ONLINEKOOP   

  

1. Bij online verkopen geldt voor Consumenten het wettelijk herroepingsrecht op basis van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek.   

  

ARTIKEL 6: BETALING EN LEVERING   

  

 1. Na Toewijzing van een Paard stelt de Veilinghouder een factuur op en dient de Koper de Koopsom, te vermeerderen met de Koperscommissie en, indien van toepassing BTW, aan de Veilinghouder te voldoen op een door deze aan te wijzen bankrekening en met inachtneming van de gestelde betalingstermijn van acht (8) dagen. De Veilinghouder zal tot aan het moment van Levering de Koopsom namens Koper houden en na de Levering zal de Veilinghouder de Koopsom namens de Verkoper houden.  

  

 1. Als over de Koopsom van een Paard BTW moet worden geheven, dan zal dit zowel online als op de door de Veilinghouder op te stellen factuur worden vermeld.   

  

 1. De Veilinghouder betaalt, nadat deze van de Koper is ontvangen, de Koopsom onder aftrek van de door de Verkoper aan de Veilinghouder verschuldigde Verkoperscommissie door aan de Verkoper op een door deze aan te geven bankrekening nadat het Veulen is Geleverd naar tevredenheid van Koper en Verkoper. De Veilinghouder is bevoegd wederzijdse vorderingen tussen de Verkoper en de Koper te verrekenen, doch is daartoe niet verplicht.  

  

 1. De Verkoper neemt de verplichting op zich om, indien en voor zolang, een Paard jonger dan vijf (5) maanden is, deze bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.  

  

 1. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Paard voor rekening en risico van de Verkoper. Een Paard dat op de Veiling is verkocht en vijf (5) maanden of ouder is, dient binnen veertien (14) dagen ná de Veiling aan de Koper te zijn geleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Een Paard dat op de Veiling is verkocht en toen jonger was dan viereneenhalve (4,5) maanden, dient uiterlijk wanneer het Paard vijf (5) maanden oud is feitelijk aan de Koper te zijn geleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Van de in dit lid vermelde leveringstermijnen kan alleen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen en na tussenkomst van de Veilinghouder. De Verkoper informeert de Koper een (1) week voordat het Paard de leeftijd van vijf (5) maanden heeft bereikt en zal dan de voorbereidingen treffen voor de eventuele verzekeringen. Op de dag dat het Paard de leeftijd van vijf (5) maanden heeft bereikt en nog niet is geleverd, is het Veulen vanaf die dag voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper of de Verkoper niet aan zijn afname- of leveringsverplichting voldoet en deswege in verzuim is, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete gelijk aan de Koopsom vermeerderd met €10.000,- (zegge: tienduizend euro).  

  

 1. Het Paard wordt door de Verkoper op een door de Koper aangegeven adres gelegen in Nederland/België geleverd, behoudens andersluidende afspraak tussen de Verkoper en de Koper. Indien de Koper en/of de Verkoper buiten Nederland/België woonachtig is/zijn, kunnen de Koper en de Verkoper ter zake een andere regeling overeenkomen.  

  

 1. De eigendom van een Paard gaat niet eerder op de Koper over dan nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Koopovereenkomst heeft voldaan en feitelijk is geleverd op een door de Koper aangegeven adres.  

  

 1. Tijdens de Veiling kan een Embryo worden geveild samen met een draagmoeder. De prijs van het Embryo wordt in die gevallen verhoogd met de prijs voor de draagmoeder. Overleg tussen Verkoper van de draagmoeder en Koper moet in die gevallen uitsluitsel geven over de vraag of de draagmoeder zal worden verkocht of verhuurd of dat er een andere oplossing wordt gekozen voor het gebruik of het eigendom van de draagmoeder. Het totaal aan koperskosten zal derhalve bestaan uit de Koopsom voor het Embryo vermeerderd met de Koperscommissie, de vergoeding voor de draagmoeder en de eventuele BTW en zal moeten worden voldaan zoals is omschreven onder lid 1 in dit Artikel 6.  

  

 1. Elke levering anders dan voormeld is volledig voor rekening en risico van de Verkoper. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de in dit Artikel opgenomen bepalingen.  

  

ARTIKEL 7: WANPRESTATIE  

  

 1. Indien de Koper van oordeel is, dat het Paard na de feitelijke Levering niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, dient hij de Verkoper hiervan binnen drie (3) dagen nadat is vastgesteld dat het Paard niet aan de overeenkomst beantwoordt, in kennis te stellen door middel van een aan de Verkoper te verzenden aangetekende brief. De Koper dient een afschrift van deze brief te zenden aan de Veilinghouder.  

  

 1. De Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte Paard niet lijdt aan gebreken en stalondeugden, waaronder in ieder geval begrepen luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal vierentwintig (24) uur na feitelijke Levering van het Paard door de Verkoper aan de Koper. Niet onder deze garantie valt het ontbreken van osteochondrotische afwijkingen (OC/OCD) bij het Veulen en de aanwezigheid van het WFFS-gen. Indien de wet en/of jurisprudentie over de betreffende garantie en/of duur daarvan dwingend anders bepalen, dan geldt deze dwingende andere bepaling. Indien een Paard ter verkoop wordt aangeboden met een voorafgaand aan de koop bij zowel de Verkoper als de Koper bekend gebrek waarvan een door de Veilinghouder aangewezen veterinair schriftelijk verklaart dat herstel (genezing) mogelijk is, neemt Verkoper de verplichting op zich het Paard onder zicht te houden en voor herstel (genezing) zorg te dragen, zonder dat dit voor de Koper extra kosten met zich meebrengt. Het Paard blijft tot het moment van feitelijke levering aan de Koper voor rekening en risico van Verkoper.  

  

 1. De Verkoper staat in voor de juistheid van de afstammingsgegevens. De controle op het vaderschap van het Paard moet worden uitgevoerd door middel van DNA onderzoek.  

  

 1. Indien Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting het Paard te veilen zoals voortkomende uit de Veilingovereenkomst, is hij aan de Veilinghouder een direct opeisbare boete verschuldigd van €  

5.000,- (zegge: vijfduizend euro)  

  

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID   

  

 1. De Veilinghouder sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van de Koper, de Verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot de navolgende gevallen:  

  

 1. de gezondheidstoestand van de te veilen Paarden, daaronder mede verstaan met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen (OC/OCD);  

  

 1. wanneer een in de online veilingcatalogus vermeld Paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden;  

  

 1. gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.  

  

 1. Bij aansprakelijkheid van de Veilinghouder is de totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.  

  

 1. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, zal de aansprakelijkheid van de Veilinghouder nooit hoger zijn dan de Koopsom.  

  

 1. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor fouten in de Veilingcatalogus met betrekking tot de pedigree (dit zijn de gegevens met betrekking tot de afstamming van de te veilen Paarden) of andere gegevens. Op de Verkoper en de Koper rust de verantwoordelijkheid om de juistheid van deze gegevens te controleren.  

  

ARTIKEL 9: BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILBESLECHTING   

  

 1. Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en alle overeenkomsten die met deze Algemene Veilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).  

  

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Veilingvoorwaarden dan wel uit nadere overeenkomsten die met deze Algemene Veilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zuid-Nederland.  

  

Versie november 202


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie